Sporditoetused

 

Valgamaa Spordiliit kuulutab välja taotluste esitamise konkursi spordiklubidele 2021. a tegevustoetuse saamiseks

 

Valgamaa Spordiliidule riigieelarvest eraldatud tegevustoetust võivad taotleda MTÜ registrikoodiga spordiorganisatsioonid, kes on registreeritud Valgamaal (Eesti Spordiregistri järgi) ja kelle tegevuspiirkond on Valgamaa, kellel on kehtiv arengukava ja kes on õigeaegselt esitanud oma 2019. a andmed Eesti Spordiregistrile, 2019.a. majandusaasta aruande äriregistrile ja 2020. a tegevustoetuse kasutamise aruande Valgamaa Spordiliidule.

Taotluse oma ja/või kaasfinantseerimise summa peab olema vähemalt 30% projekti maksumusest.

Tegevustoetust eraldatakse:

1. Spordiorganisatsiooni tegevuse toetamiseks

2. Spordiürituste korraldamiseks eri vanusegruppidele*

3. Spordiinventari ostmiseks** /omaosalus 50%/

4. Sporditegevuse korraldamisega seotud isikute koolitamiseks

Taotlusi saab esitada kuni 24. mai 2021. a elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatult aadressil: valgamaa.sport@mail.ee või paberkandjal aadressil  Kesk 12, 68203 VALGA, Valgamaa Spordiliit, Rein Leppik.

*Spordiüritused, millele toetust taotletakse, peavad olema maakonna spordiürituste kalendris seisuga 01.06.2021.

**Inventari ostmise toetuse taotlemisel lisada kaks hinnapakkumist.

Taotluse vorm siit
Aruande vorm siit

……………………………………………………………………………………..

 

                           Kinnitatud: Valgamaa Spordiliidu juhatuse koosolekul:       10.05.2021. Valgas

 

Valga maakonna spordiklubidele tegevustoetuse eraldamise kord

 

1.Üldsätted

1.1.Valga maakonnale riigieelarvest eraldatud sporditoetuse jaotamise korra aluseks on Kultuuriministeeriumi ja Valgamaa Spordiliidu vaheline leping.

1.2.Toetust võivad taotleda MTÜ registrikoodiga spordiorganisatsioonid „Spordiseaduse“ paragrahv 4 mõistes, kes on registreeritud Valgamaal ja kelle tegevuspiirkond on Valgamaa.

1.3.Spordiorganisatsioon peab vastama spordiseaduse paragrahv 9 lõigetele 1 ja 2 nõuetele: spordiorganisatsioonil on kehtiv arengukava, milles nähakse ette spordiorganisatsiooni missioon ja eesmärgid ning nende täitmiseks kavandatav tegevus ning vahendid.

1.4.Spordiorganisatsioon on esitanud tähtaegselt Eesti spordiregistri spordiorganisatsiooni alamandmekogusse oma 2019. a. aasta andmed, 2019. a. majandusaasta aruande äriregistrile ja tegevustoetuse kasutamise aruande Valgamaa Spordiliidule.

1.5.Toetuse kasutamine on suunatud Valgamaa elanikele ja üritus on Valgamaa spordiürituste ja võistluste kalendris.

1.6. Toetust spordiklubidele eraldatakse

1.6.1. tegevuse toetamiseks

1.6.2. Valga maakonna elanikkonna eri vanusegruppidele ürituste korraldamiseks ning nendest osavõtuks

1.6.3. spordiinventari soetamiseks/omaosalus 50%/

1.6.4. sporditegevuse korraldamisega seotud isikute koolitamiseks

 

2.Toetuse taotlemine ja eraldamine

2.1.Toetuse taotlemise aluseks on vormikohane avaldus, mis esitatakse Valgamaa Spordiliidule 26. maiks 2021. a paberkandjal või elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatult aadressile:  valgamaa.sport@mail.ee. Taotluse vorm on veebilehel www.valgamaasl.ee. Toetus eraldatakse jooksvaks kalendriaastaks.

2.2.Laekunud taotlusi hindab ja toetuse eraldamise otsustab Valgamaa Spordiliidu juhatus hiljemalt kolm nädalat pärast taotluste esitamise tähtaega.

2.3.Toetus eraldatakse sihtotstarbeliselt. Valgamaa Spordiliit sõlmib toetuse saanud spordiklubiga lepingu, mis on väljamakse tegemise alusdokumendiks. Lepingus sätestatakse toetuse kasutamise eesmärk, lepingupoolte õigused ja kohustused, lepingu täitmise kohta aruandluse esitamise kord ja lepingu rikkumisest tulenevad sanktsioonid.

2.4.Toetus kantakse spordiklubi arveldusarvele.

2.5.  Tulenevalt käesoleva korra punkti 2.2  otsusest Valgamaa Spordiliit kasutab  eraldatud toetust maakondlike meistri- ja karikavõistluste korraldamiseks, maakonnas toimuvateks vabariiklikeks võistlusteks, maakonna võistkondade osavõtuks vabariiklikest spordivõistlustest, sporditegevusega seotud isikute koolitamiseks ning tunnustusürituste korraldamiseks.

 

3.Toetuse järelvalve

3.1.Toetuse saaja on kohustatud esitama Valgamaa Spordiliidule toetuse kasutamise aruande 2021. a kohta hiljemalt 10. jaanuariks 2022. a. Toetuse saaja on kohustatud esitama vastava nõude saamisel vajaminevad dokumendid. Aruande vorm on veebilehel www.valgamaasl.ee.

 

 

 

 

 


 

SPORDIKLUBIDE TEGEVUSTOETUSE JAOTUS 2018.a.

 Valgamaa Spordiliidu Juhatuse koosolek 25.04.2018. Valgas. OTSUS.

Nr. Taotleja Reg.nr. Projekti nimetus Eraldus
1.

Valga Turniiribridge ja

Mälumängu Klubi

80055087 Mälumängu korraldamine , osalemine mälumängudel ja tegevustoetus 300
2. Valga Piljardiklubi 80169546 Piljardiaasta 2018. 200
3. Jalgpalliklubi FC Warrior 80279720 Võistlusvormide ostmine noortele 300
4. Hokiklubi Lions MTÜ 80165548 Võistkonnale võistlusvormide ostmine 300
5. Orienteerumisklubi  Juku-Peedu 80262257 Juku-Peedu orienteerumistrimm 2018. 300
6. Jalgpalliklubi FC Otepää 80224400 Noortevõistkondade transport  EMV 400
7. Käsipalliklubi  Käval 80093174 Võistlusvormide soetamine 400
8. Valga Petanque Klubi 80169552 Petanqueaasta 2018. 400
9. Spordiklubi  Maret-Sport 80072611 Noortele jooksu ja heitejalatsite ost 400
10. Mäesuusaklubi  Väike-Munamägi 80068733 Õppetreeningkogunemine Rukal 400
11. Spordiklubi  Viraaz 80069069 Treening- ja võistlustingimuste parandamine 400
12. Korvpalliklubi Valgamaa 80420302 Korvpalliklubi Valgamaa noortelaager 400
13. Valgamaa Spordiveteranide Selts 80084643 Spordiürituste korraldamine ja osavõtt 600
14, Orienteerumisklubi  Käbi 80084962 Üritused  2018. korraldamine 400
15. MTÜ S.M.A. Racing 80337995 19.Otepää Rattamaratoni korraldamine 400
16. Võ rkpalliklubi Viktooria MTÜ 80077991 Võistlusvormid noortele ostmine 300
17. Spordiklubi  Otepää 80084940 Valgamaa orienteerumispäevakud 2018. 400
18. Sooru Arendus SK Beavers 80139551 Sportlaste ettevalmistamine ja osavõtt võistlustest 200
19. Valgamaa Spordiliit 80109509 Võistluste korraldamine, osavõtt võistlustest, sporditeatmiku väljaandmine, spordiinventari soetus, spordiaktiivi koolitus 5962
20. Mulgimaa Spordiklubi MTÜ 80194461 IV Tõrva avaveeujumine ja III Tõrva Ekstreemjooks 200
21. Spordiklubi  Karupesa Team 80321379 Kvaliteet viib tippu 400
22. Nahkkinnas MTÜ 80134358 Poksikinnaste ostmine 300
22. Tõrva Spordiselts MTÜ 80299579 Tõrva Spordiseltsi tegevustoetus 200
23. Otepää Üritused MTÜ 80347545 4.Otepää jooksutuur 2018. Ja 5.Kekkoneni jooks 200
24. Spordiklubi Karula MTÜ 80134312 Spordiklubi Karula tegevustoetus 2018. 200
  KOKKU:     13962

 


 

Riigieelarvelise tegevustoetuse jaotus – 2017.a.

Kinnitatud Valgamaa Spordiliidu juhatuse koosolekul 12.04.2017.

  Taotleja Reg.nr. Projekti nimetus Eraldus
1. Valgamaa Spordiliit MTÜ 80109509

Võistluste korraldamine, osavõtt,

Sporditeatmik, spordiinventari soetamine, aktiivi koolitus.

5404
2. Mulgimaa Spordiklubi MTÜ 80194461 III Tõrva avaveeujumine korraldus 200
 Tõrva II Ekstreemjooks korraldamine 250
3. Valga Turniiribridži ja Mälumängu Klubi MTÜ 80055087 Mälumängude korraldamine ja nendest osavõtt 300
Tegevustoetus 100
4. Käsipalliklubi Käval MTÜ 80093174 Võistlusvormide ostmine 600
5.

Valgamaa Spordiveteranide Selts

MTÜ

80084643 Spordiürituste korraldamine ja osavõtt võistlustest 700
Võrkpallide ostmine 150
6. Jalgpalliklubi FC Warrior MTÜ 80279720 Noortevõistkondadele treening- ja võistluspallide ostmine 400
7. Tõrva Spordiselts MTÜ 80299579 Tegevustoetus 300
Terviseraja infotahvel 100
Kergejõustikupäev olümpialastega 200
Telgi soetamise toetus 250
8. Otepää Spordiklubi MTÜ 80084940 2017.a. Valgamaa orienteerumis- päevakute korraldamine 600
Ratta- ja suusaorienteerumise kaardialuste ostmine 150
9. Orienteerumisklubi Käbi MTÜ 80084962 Spordiürituste korraldamine 2017 500
10. Jalgpalliklubi FC Otepää 80224400 Esindusvõistkonnale võistlusvormid 600
Laste jalgpalliturniir Otepää CUP korraldamine 500
11. Valga Laskurklubi MTÜ 80012968 Laskevõistlus Open  Shooting 2017. 350
12. Orienteerumisklubi Juku-Peedu MTÜ 80262257 Orienteerumise trimmid 2017. 400
13. Tõrva Jalgpalliklubi MTÜ 80155413 Jalgpalliväljaku joonemasina ost 350
14. Spordiklubi Viraaž MTÜ 80069069 Sportlik tegevus 2017 200
Spordiinventari soetamine 2017. 400
15. Spordiklubi Maret-Sport MTÜ 80072611 Klubile esindusdresside ostmine 500
16. Spordiklubi Karula MTÜ 80134312 Tegevustoetus 2017. 100
Spordiürituste korraldamine ja osavõtt 300
Spordiinventari soetamine 100

 


 

Valgamaa Spordiliit kuulutab välja taotluste esitamise konkursi 2016.a. tegevustoetuse  saamiseks.

Valgamaa Spordiliidule riigieelarvest eraldatud tegevustoetust võivad taotleda MTÜ registrikoodiga spordiorganisatsioonid, kes on registreeritud Valgamaal (Eesti Spordiregistri järgi) ja kelle tegevuspiirkond on Valgamaa, kellel on kehtiv arengukava ja kes on õigeaegselt esitanud oma andmed Eesti Spordiregistrile. Taotluse oma ja/või kaasfinantseerimise summa peab olema vähemalt 10% projekti maksumusest.

Tegevustoetust eraldatakse:

 1. Spordiorganisatsiooni tegevuse toetamiseks
 2. Spordiürituste korraldamiseks eri vanusegruppidele*
 3. Sportimispaikade heakorrastamiseks ja spordiinventari soetamiseks**
 4. Sporditegevuse korraldamisega seotud isikute koolitamiseks
 5. Spordialase teavitustegevuse toetamiseks ja tunnustusürituste korraldamiseks

Taotlusi saab esitada  kuni 21.märts 2016. elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatult aadressil valgamaa.sport@mail.ee või paberkandjal aadressil  Kesk 12, 68203 VALGA, Valgamaa Spordiliit, Rein Leppik

*Spordiüritused, millele toetust taotletakse peavad olema maakonna spordiürituste kalendris seisuga 01.03.2016.

**Inventari soetamiseks toetuse taotlemisel lisada kaks hinnapakkumist

Riigieelarvelise tegevustoetuse jaotus – 2016.a.

Kinnitatud Valgamaa Spordiliidu juhatuse koosolekul 31.03.2016.

  Taotleja Reg.nr. Projekti nimetus Eraldus
1. Valgamaa Spordiliit MTÜ 80109509 Võistluste korraldamine, osavõtt,
Sporditeatmik, spordiinventari soetamine, aktiivi koolitus, tunnustusürituse korraldamine
4704
2. Otepää Üritused MTÜ 80347545 17.Otepää Rattamaraton ja 200
Otepää Jooksutuur 2016. 500
3. Jalgpalliklubi FC Warrior MTÜ 80279720 Võistlusvormide ostmine 400
4. Käsipalliklubi Käval MTÜ 80093174 Võistlusvormide ostmine 500
5. Valgamaa Spordiveteranide Selts MTÜ 80084643 Spordiürituste korraldamine ja osavõtt võistlustest 900
6. Spordiklubi Viraaž MTÜ 80069069 Spordiürituste korraldamine ja osavõtt 200
Spordiinventari soetamine 300
7. Valga Petanque Klubi MTÜ 80169552 Petanque aasta 2016. 330
8. Valga Piljardiklubi MTÜ 80169546 Piljardiaasta 2016. 400
9. Spordiklubi Nahkkinnas MTÜ 80134358 Võistlusvormi ost poksijatele 224
10. Spordiklubi Karula MTÜ 80134312 Tegevustoetus 2016. 500
11. Orienteerumisklubi Juku-Peedu MTÜ 80262257 Orienteerumistrimmid 2016. 400
12. Spordiklubi Mulgimaa MTÜ 80194461 V Tõrva Krosstriatlon 200
Tõrva II rattaöö 150
I Tõrva Supelung, avaveeujumine 100
13. Jalgpalliklubi FC Otepää MTÜ 80224400 Meeskonnale jalgpallide ostmine 500
14. Spordiklubi Otepää MTÜ 80084940 2016.a. Valgamaa päevakute korraldamine 500
15. Tõrva Spordiselts MTÜ 80299579 Tegevustoetus 300
Terviseraja infovoldik 300
Kergejõustikupäev olümpialastega 100
Eesti MV. rannavolle korraldus 200
16. Spordiklubi Karupesa Team MTÜ 80321379 Spordiinventar treeninguteks 300
17. Orienteerumisklubi Käbi MTÜ 80084962 Spordiürituste korraldamine 2016 450
18. Spordiklubi Maret-Sport MTÜ 80072611 Teivashüppe inventari ostmine 500
19. Valga Turniiribridži ja Mälumängu Klubi MTÜ 80055087 Mälumängude korraldamine ja nendest osavõtt 450
20. Otepää Võrkpalliklubi MTÜ 80350702 Meeskonnale võitlusvormide ostmine 450
      KOKKU: 14058

 


 

Valgamaa Spordiliit kuulutab välja taotluste esitamise konkursi 2015. a tegevustoetuse saamiseks

Valgamaa Spordiliidule riigieelarvest eraldatud tegevustoetust võivad taotleda MTÜ registrikoodiga spordiorganisatsioonid, kes on registreeritud Valgamaal (Eesti Spordiregistri järgi) ja kelle tegevuspiirkond on Valgamaa, kellel on kehtiv arengukava ja kes on õigeaegselt esitanud oma andmed Eesti Spordiregistrile. Taotluse oma ja/või kaasfinantseerimise summa peab olema vähemalt 10% projekti maksumusest.

Tegevustoetust eraldatakse:

1. Spordiorganisatsiooni tegevuse toetamiseks
2. Spordiürituste korraldamiseks eri vanusegruppidele*
3. Sportimispaikade heakorrastamiseks ja spordiinventari soetamiseks**
4. Sporditegevuse korraldamisega seotud isikute koolitamiseks
5. Spordialase teavitustegevuse toetamiseks ja tunnustusürituste korraldamiseks

Taotlusi saab esitada  kuni 06.märts 2015. elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatult aadressil valgamaa.sport@mail.ee või paberkandjal aadressil  Kesk 12, 68203 VALGA, Valgamaa Spordiliit, Rein Leppik
* Spordiüritused, millele toetust taotletakse peavad olema maakonna spordiürituste kalendris seisuga 01.03.2015.
** Inventari soetamiseks toetuse taotlemisel lisada kaks hinnapakkumist.

Riigieelarvelise tegevustoetuse jaotus – 2015.a.

Kinnitatud Valgamaa Spordiliidu juhatuse koosolekul 30.03.2015.a.

  Taotleja Projekti nimetus Eraldus
1. Valgamaa Spordiliit Võistluste korraldamine, osavõtt võistlustest, sporditeatmiku väljaandmine, spordiinventari soetamine, spordiaktiivi koolitus 4493
2. Valgamaa Spordiveteranide Selts Spordiürituste korraldamine. 880
3. Käsipalliklubi Käval Võistlusvormide ostmine 500
4. Otepää Spordiklubi Orienteerujatele võistlussärkide soetamine 400
5. Spordiklubi „Maret-Sport“ Treeninginventari ostmine –  topispallid 500
6. Jalgpalliklubi FC  Warrior Noortele jalgpalluritele võistlusvormi ostmine 400
7. MTÜ Otepää Üritused Otepää Jooksutuur 2015. Korraldamine 700
8. Spordiklubi Nahkkinnas Inventari ostmine – poksikindad 295
9. Valga Kalev Noorte korvpallivõistkondadele võistlusvormide ostmine 600
10. Orienteerumisklubi Käbi OK Käbi teisipäevakud ja esmaspäevakud 2015. – korraldamine 500
11. Spordiklubi Viraaž SK Viraaž 2015. – võistlusteivaste ostmine 500
12. Valga Piljardi Klubi Piljardiaasta 2015. – ürituste  korraldamine ja avalöögi kiide ostmine 350
13. Valga Petanque Klubi Petanque võistluste korraldamine ja koondvõistkonnale esindusvestide ostmine 400
14. Valged Teed MTÜ Valgete Teede Rattaralli 2015. – korraldamine 600
15. Valga Turniiribridge ja Mälumängu Klubi Mälumängude korraldamine ja Valgamaa esindamine Eestis korraldatavatel mälumängudel 2015.a. ning tegevustoetus. 400
16. Hokiklubi Lions Jäähoki võistkonnale võistlusvormi põlvikute ostmine 180
17. Orienteerumisklubi Juku – Peedu Juku-Peedu orienteerumise trimmid 2015. Lüllemäe püsiradadel 400
18. Tõrva Spordiselts  Tõrva rattaringi tähiste soetamine, Tõrva võistluste korraldamine 800
19. Otepää Võrkpalliklubi Võistlusvormide ja pallide ostmine naiskonnale 500
20. Mulgimaa Spordiklubi Tõrva Triatlonid 2015 korraldamine 300
21. Spordiklubi Karula Spordiplatsi korrastamine ja   spordiürituste korraldamine 400
      14098

 


 

Valgamaa Spordiliit kuulutab välja taotluste esitamise konkursi 2014. a harrastusspordi toetuse saamiseks.

Valgamaa Spordiliidule riigieelarvest eraldatud harrastussporditoetust
võivad taotleda MTÜ registrikoodiga spordiorganisatsioonid, kes on registreeritud Valgamaal (Eesti Spordiregistri järgi) ja kelle tegevuspiirkond on Valgamaa, kellel on kehtiv arengukava ja kes on õigeaegselt esitanud oma andmed Eesti Spordiregistrile. Taotluse oma ja/või kaasfinantseerimise summa peab olema vähemalt 10% projekti maksumusest.
Harrastusspordi toetust eraldatakse:

 • Spordiorganisatsiooni tegevuse toetamiseks
 • Spordiürituste korraldamiseks eri vanusegruppidele*
 • Sportimispaikade heakorrastamiseks ja spordiinventari soetamiseks**
 • Sporditegevuse korraldamisega seotud isikute koolitamiseks
 • Spordialase teavitustegevuse toetamiseks ja tunnustusürituste korraldamiseks

Taotlusi saab esitada  kuni 01.märts 2014. elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatult aadressil valgamaa.sport@mail.ee või paberkandjal aadressil  Kesk 12, 68203 VALGA, Valgamaa Spordiliit, Rein Leppik

 • Spordiüritused, millele toetust taotletakse peavad olema maakonna spordiürituste kalendris seisuga 01.03.2014.

**Inventari soetamiseks toetuse taotlemisel lisada kaks hinnapakkumist

Valgamaa Spordiliidu juhatuse OTSUS 12.03.2014.a.
Kinnitada Riigieelarvelise tegevustoetuse jaotus – 2014.a. :

  Taotleja Projekti nimetus Eraldus
1. Valgamaa Spordiliit Võistluste korraldamine, osavõtt võistlustest, sporditeatmiku väljaandmine, spordiinventari soetamine, spordiaktiivi koolitus 4000
2. Valgamaa Spordiveteranide Selts Spordiürituste korraldamine ja nendest osavõtu toetus 850
3. Käsipalliklubi Käval Võistlusvormi soetamine 500
4. Otepää Spordiklubi Valgamaa orienteerumispäevakute korraldamine 600
5. Spordiklubi „Maret-Sport“ Spordivahendite soetamine-võistlusteivaste ost 600
6. Jalgpalliklubi Fc Warrior Noorte võistlusvormi ostmine 500
7. MTÜ Otepää Üritused Otepää Jooksutuur 2014. korraldamine 399
8. Spordiklubi Nahkkinnas Inventari soetamine 400
9. Valgamaa Palliklubi Korvpalli propageerimine Valga maakonnas 800
10. Orienteerumisklubi Käbi X Tõrva esmaspäevakud – korraldamine 300
11. Spordiklubi Viraaž Sk Viraaž 2014.- piirkondlikud jalgrattapäevad-korraldamine ja spordiinventari soetamine 550
12. Valga Piljardi Klubi Piljardi seeriavõistluse korraldamine ja piljardilaudade katteriiete uuendamine 300
13. Valga Petanque Klubi Petanque võistluste korraldamine 390
14. Valged Teed MTÜ Valgete Teede Rattaralli korraldamine 600
15. Valga turniiribridge ja Mälumängu Klubi Mälumängude korraldamine ja Valgamaa esindamine eestis korraldatavatel mälumängudel 2014.a. 380
16. Hokiklubi Lions Jäähoki võistkonnale võistlusvormide ostmine 500
17. Orienteerumisklubi
Juku – Peedu
Juku-Peedu orienteerumistrimm 2014. Karula ümbruse püsiradadel 400
18. Tõrva Spordiselts Naiste rannavõrkpalli Eesti meistrivõistluste korraldamine 8.- 9.augustil Tõrva linna Keskväljakul ja tegevustoetus 2014. 900
19. Valga Spordiklubi Maadlustrikoode ostmine 350
20. Mäesuusaklubi
Väike – Munamägi
Sidevahendite soetamine mäesuusatamise
Edendamiseks
400
21. Spordiklubi Karula Spordiklubi Karula poolt korraldatavad spordiüritused 400
14119