Põhikiri

 

ÜLDSÄTTED

 

1. Valgamaa Spordiliit (edaspidi Liit ) on avalikes huvides ja heategevuslikel eesmärkidel mittetulundusühinguna tegutsev, erinevaid Valgamaa spordialaseid klubisid ühendav vabatahtlik ühendus, mille eesmärgid ja põhitegevus on suunatud spordi harrastamisele ja selleks tingimuste loomisele.

2. Liit koordineerib kogu spordialast tegevust Valga maakonnas.

3. Liit on asutatud 30. novembril 1995. aastal.

4. Liit tegutseb avalikes huvides ja juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest ning käesolevast põhikirjast.

5. Liit kasutab oma tulusid üksnes liidu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks, sealhulgas autasustab ja stimuleerib spordi arendamisel silmapaistnud isikuid ja organisatsioone ning annab välja stipendiume vastavalt kehtivatele tingimustele ja korrale. Majandustegevuse kaudu tulu saamine ei ole liidu eesmärk ega põhitegevus. Tulu liikmete vahel ei jaotata, rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma liikmetele ei anta.

6. Liit on heategevuslik ning kasumit mittetaotlev eraõiguslik juriidiline isik oma pangakonto ja sümboolikaga.

7. Liidu asukohaks on Valga.

 

EESMÄRK

 

8. Liidu eesmärgiks on:

8.1.spordiga seotud liikumisviiside edendamine ja sportlike eluviiside populariseerimine peamiselt tasuta või muul kasumit mittetaotleval viisil elanikkonna seas;

8.2.Valgamaa spordi arengukava väljatöötamine ja elluviimine;

8.3.Valgamaa spordialase tegevuse juhtimine;

8.4.koostöö arendamine riigiorganitega, kohalike omavalitsustega, teiste mittetulundusorganisatsioonidega, äriühingutega, üksikisikutega;

8.5.maakondlike tiitlivõistluste ja üleriigiliste võistluste korraldamine koostöös oma liikmetega;

8.6.maakonna võistkondade ettevalmistuse koordineerimine, komplekteerimine ja üleriigilistele tiitlivõistlustele või muudele võistlustele lähetamine;

8.7.võistluste korraldajate, noortejuhendajate, treenerite väljaõppe ja enesetäiendamise tagamine, nende atesteerimine ning juhendmaterjalide koostamine;

8.8.maakondliku võistluskalendri koostamine;

8.9.noorte-, tervise-, rahva- ja tippspordi arendamine;

8.10.spordialase informatsiooni levitamine.

 

LIIDU STRUKTUUR JA JUHTIMINE

 

9. Liidu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek, mis kutsutakse kokku vähemalt üks kord aastas. Üldkoosolek kutsutakse kokku Liidu juhatuse otsusega või vähemalt 1/10 liikmete kirjalikul nõudmisel, milles peab olema ära näidatud kokkukutsumise põhjus.

10. Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib Liidu tööd juhatus. Juhatus otsustab kõik küsimused, mis ei kuulu üldkoosoleku ainupädevusse.

11. Liidu igapäevase tööd korraldamiseks võtab juhatus tööle tegevjuhi ja muud vajalikud töötajad.

 

Üldkoosolek

 

12. Üldkoosolekust võtavad osa kõik Liidu liikmed oma volitatud esindaja kaudu, samuti juhatuse esimees, juhatuse liikmed ja tegevjuht.

12.1.Hääleõigust üldkoosolekul omavad ainult Liidu liikmete volitatud esindajad.

12.2.Igal Liidu liikmel on üldkoosolekul üks hääl.

13. Üldkoosoleku toimumise aeg ja koht ning päevakord tehakse liikmetele kirjalikult teatavaks hiljemalt 10 päeva enne koosolekut. Üldkoosolek võib langetada otsuseid ainult päevakorda võetud küsimustes.

14. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui üldkoosolekul osaleb üle poole Liiduliikmetest.

15. Juhul, kui üldkoosolekule koguneb vähem kui pool Liidu liikmetest, kutsutakse 30 päeva jooksul kokku uus üldkoosolek sama päevakorraga, mille toimumisest teatatakse kõikidele Liidu liikmetele. Uuesti kokku kutsutud üldkoosolek on otsustusvõimeline olenemata osalevate liikmete arvust.

16. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud Liidu liikmete esindajatest ja põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.

16.1. Käesoleva põhikirja punktidega 19.1. seotud otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle 2/3 koosolekul osalenud Liidu liikmete esindajatest.

16.2. Liidu tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik kõikide Liidu liikmete nõusolek. Üldkoosolekul mitteosalenud liikmete nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.

17. Üldkoosoleku juhataja on Liidu juhatuse esimees või tema volitatud esindaja.

17.1.Üldkoosoleku töö käik ja otsused protokollitakse. Protokollija valitakse osalejate hulgast. Protokolli õigsust kinnitavad oma allkirjadega üldkoosoleku juhataja ja protokollija.

18. Hääletamine on avalik. Juhul, kui vähemalt üks hääleõiguslikest osalejatest nõuab salajast hääletamist, tuleb läbi viia salajane hääletamine.

19. Üldkoosoleku pädevus:

19.1.võtab vastu Liidu põhikirja või teeb selles muudatusi;

19.2.otsustab kõik Liidu tegevuse põhiküsimused ja eesmärgid;

19.3.valib Liidu kolme- kuni viieliikmelise juhatuse ja juhatuse esimehe volituste tähtajaga kolm aastat;

19.4.valib revidendi;

19.5.määrab kindlaks revidendi pädevuse ja volituste tähtaja;

19.6.kinnitab Liidu sümboolika ja selle kasutamise korra;

19.7.määrab Liidu liikmemaksu suuruse ja tasumise korra;

19.8.kinnitab tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja revidendi aruande;

19.9.kinnitab järgneva majandusaasta eelarve ja tegevuskava;

19.10.otsustab Liidu ühinemise, jagunemise ja likvideerimise küsimused.

 

Juhatus

 

20. Liidu juhatuse koosolekud kutsub kokku juhatuse esimees vastavalt vajadusele, kuid vähemalt neli korda aastas. Kutse juhatuse koosolekust osavõtuks saadetakse välja vähemalt seitse päeva enne koosolekut.

21. Juhatuse koosolekutest võtavad hääleõiguseta osa Liidu tegevjuht ja kutsutud isikud.

22. Juhatuse koosolekut juhatab juhatuse esimees, tema äraolekul aseesimees või juhatuse liikmete hulgast valitud isik. Juhatuse koosolekud ja tehtud otsused protokollitakse.

 

23. Juhatuse pädevus:

23.1.otsustab Liidu liikmeks vastuvõtmise, liikmestaatuse peatamise ja liikmeskonnast väljaarvamise küsimused;

23.2.kutsub kokku ja valmistab ette üldkoosolekud;

23.3.viib ellu üldkoosoleku otsuseid;

23.4.esindab ja juhib Liidu tegevust üldkoosolekute vahelisel ajal;

23.5.kinnitab Valgamaa koondvõistkonnad osavõtuks üleriigilistest tiitlivõistlustest või muudest võistlustest;

23.6.kinnitab Valgamaa ürituste ja võistluste kalenderplaani;

23.7.kinnitab Valgamaa meistrivõistluste ja Liidu egiidi all toimuvate võistluste juhendid;

23.8.koostab Liidu eelarve, raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande;

23.9.jälgib üldkoosoleku ja juhatuse otsuste täitmist ning põhikirja järgimistLiidu liikmete poolt;

23.10.sõlmib töölepingu Liidu tegevjuhiga;

23.11.moodustab ajutised või alalised töörühmad ja lõpetab nende tegevuse;

23.12.kuulutab välja konkursid ja kinnitab selle tulemused;

23.13.kutsub 1/10 liikmete nõudel kokku erakorralise üldkoosoleku;

23.14.lahendab liikmete vahelisi vaidlusküsimusi;

23.15.autasustab Liidu liikmeid, aktiviste, sportlasi ja toetajaid;

23.16.esitab Liidu liikmeid, aktiviste ja toetajaid autasustamiseks riiklike ja ühiskondlike organisatsioonide stipendiumite ja autasudega;

23.17.annab volitusi Liidu esindamiseks;

23.18.otsustab organisatsioonide ja ühenduste liikmeks astumise ja väljaastumise küsimused, samuti Liidu osalemise erinevates projektides;

23.19.annab igakordse loa laenude võtmiseks teistelt juriidilistelt või füüsilistelt isikutelt;

23.20.otsustab kinnisasjade või registrisse kantud vallasasjade võõrandamise või asjaõigusega koormamise.

24. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest.

25. Juhatuse otsused võetakse vastu lihthääleenamusega. Häälte võrdsuse korral otsustab juhatuse esimehe hääl.

26. Juhatuse liikme võib Liidu üldkoosoleku otsusega tagasi kutsuda kohustuste olulisel määral täitmata jätmise tõttu või mõnel muul mõjuval põhjusel.

27. Juhatuse liige võib tagasi astuda enne tähtaega isikliku avalduse alusel.

28. Tagasiastunud juhatuse liikmed asendatakse järgmisel Liidu üldkoosolekul.

29. Liidu kõrgeim esindusõigus kuulub Liidu juhatuse esimehele, kes esindabLiitu volitusteta. Teised juhatuse liikmed esindavad Liitu ainult ühiselt.

 

LIIDU LIIKMEKS VASTUVÕTMINE, LIIDU LIIKMELISUSE PEATAMINE, LIIDUST VÄLJAASTUMINE JA VÄLJAARVAMINE

 

30. Liidu liikmeteks võivad olla juriidilised isikud – mittetulundusühingud, kes tunnistavad ja täidavad käesolevat põhikirja.

31. Liidu toetajaliikmeks võivad olla kõik juriidilised ja üksikisikud, kes soovivad oma tegevusega kaasa aidata Liidu eesmärgi saavutamisele. Liidu ja toetajaliikme vahelised suhted sätestatakse koostöölepingus.

32. Liidu liikmeks vastuvõtmist taotlev juriidiline isik esitab Liidu juhatusele vastavasisulise kirjaliku avalduse, millele lisab oma põhikirja, juriidilise isiku registreerimisotsuse. .

33. Liidu liikmeks vastuvõtmise otsustab Liidu juhatus. Liikmeksastumise taotluse vaatab Liidu juhatus läbi 30 kalendripäeva jooksul nõuetekohase avalduse laekumise päevast arvates. Liikmelisus jõustub juhatuse otsuse järgse ühekordse liikmemaksu tasumisega.

34. Liidu liikmemaksu suuruse ja tasumise korra kehtestab Liidu liikmete üldkoosolek.

35. Liidu liige võib oma juhtorgani otsuse põhjal ja Liidu esitatud kirjaliku avalduse alusel Liidu liikmeskonnast peale vastastikuste kohustuste täitmist välja astuda.

36. Liidu liikme võib juhatuse otsusega jätta ilma soodustustest, tema liikmelisuse ajutiselt peatada või Liidust välja arvata, kui ta ei täida Liidupõhikirja sätteid, on oluliselt kahjustanud Liitu moraalselt või materiaalselt, või on jätnud tasumata liikmemaksu kahe aasta jooksul, või jätab süstemaatiliselt täitmata Liidu valitud organite ning juhtide poolt nende pädevuse piirides kehtestatud akte. Juhatuse otsust liikmeskonnast väljaarvamise kohta võib vaidlustada ühe aasta jooksul Liidu üldkoosolekul. Liidust väljaastumisel või -arvamisel tasutud liikmemakse ei tagastata.

 

LIIDU LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 

37. Liidu liikmetel on oma esindajate kaudu õigus:

37.1.võtta osa Liidu tegevusest;

37.2.valida ja olla valitud kõikidesse Liidu esindus-, töö- ning järelvalveorganitesse;

37.3.osaleda Liidu üldkoosoleku töös ja esindada Liitu selle juhatuse volitusel teistes organisatsioonides ning üritustel;

37.4.esitada arupärimisi ja ettepanekuid Liidu valitavate organite tegevuse kohta ning saada Liidu tegevusest teda huvitavat informatsiooni;

37.5.kasutada vastavalt kehtestatud korrale Liidu sümboolikat, vara ja vahendeid;

37.6.vaidlustada Liidu juhatuse otsus üldkoosolekul;

37.7.esitada Liidu juhatusele taotlusi materiaalse abi või toetuse ning moraalse tunnustuse saamiseks;

37.8. Liidust välja astuda.

38. Liidu liige on kohustatud:

38.1.järgima Liidu põhikirja ja täitma üldkoosoleku, juhatuse ja tegevjuhi poolt nende pädevuse piirides vastuvõetud otsuseid;

38.2.osalema oma esindajate kaudu Liidu üldkoosoleku ja valitavatesse organitesse kuulumisel nende töös;

38.3.tasuma õigeaegselt Liidu liikmemaksu;

38.4.kasutama heaperemehelikult Liidu sümboolikat, vara ja vahendeid;

38.5.hoidma oma tegevuse ja käitumisega kõrgel Liidu mainet.

 

VARA JA VASTUTUS

 

39. Liidu vahendid ja vara moodustuvad:

39.1.liikmemaksudest;

39.2.juriidiliste ja üksikisikute varalistest annetustest, toetustest ja eraldistest, s.h

eelarvelistest eraldistest. Sihtotstarbeliste annetuste ja eraldiste kasutusotstarvet ei

või Liit muuta;

39.3.muust tulust, Liidu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldatavatest tuluüritustest, sponsor- ja reklaamilepingutest, loteriidest, intressitulust ja Liiduvaradest saadavatest sissetulekutest.

40. Liidu vahendid ja vara kuuluvad Liidule ning neid kasutatakse ja käsutatakseLiidu eesmärgi saavutamiseks vastavalt kehtivatele õigusaktidele ning käesolevale põhikirjale.

41. Liit ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest. Liiduliikmed ei kanna varalist vastutust Liidu kohustuste eest.

42. Liidu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

 

TEGEVUSE LÕPETAMINE

 

43. Liidu tegevus lõpetatakse:

43.1.üldkoosoleku otsusega;

43.2.kui Liidu liikmete arv langeb alla kahe;

43.3.muudel seaduses ettenähtud juhtudel.

44. Liidu tegevuse lõpetamisel toimub Liidu likvideerimine. Likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui Liidu üldkoosoleku otsusega ei ole ette nähtud teisiti. Likvideerijatel on õigus esindada Liitu ainult ühiselt.

45.Likvideerimisel läheb Liidu allesjäänud vara pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja nõuet mitte esitanud teada olevate võlausaldajate raha deponeerimist sama tegevust jätkavale tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

46.Kõik Liidu likvideerimisega seotud küsimused lahendatakse vastavalt kehtivale seadusele.

 

 

Käesolev põhikiri on vastu võetud Valgamaa Spordiliidu üldkoosolekul Valgas 27. juunil 2007. aastal.