Valgamaa MV

 

Valgamaa meistrivõistluste üldjuhend

 

Vastavalt Eesti Spordiseadusele §4 lõige 2 on Valgamaa Spordiliit maakonnas tegutsevate spordiklubide ühendus, kes Eesti Olümpiakomitee liikmena esindab maakonna sporti ja kellel on ainuõigus korraldada maakonna meistrivõistlusi ning anda välja vastavaid tiitleid.

1.EESMÄRK
Selgitada välja Valgamaa meistrid maakonnas harrastatavates spordialades.

2.OSAVÕTJAD
Valga maakonnas elavad, õppivad, töötavad ja Valgamaa spordiklubide liikmeskonda kuuluvad sportlased. Korraldav klubi võib meistrivõistlused läbi viia avatud võistlusena kõigile osaleda soovijaile, reglementeerides selle juhendis. Võistleja nõustub tema isikuandmete töötlemisega seoses Valgamaa meistrivõistluste korraldamisega ning võistlustel temast video ja/või fotosalvestuste tegemise ja avaldamisega, sh võistlustelt otseülekannete tegemisel;

3. TAOTLEMINE
Valgamaa meistrivõistluste korraldamise õigust võivad taotleda Valgamaa Spordiliidu liikmesklubid, kes tegelevad vastava spordiala arendamisega maakonnas. Kui maakonna meistrivõistluste korraldamisõigust ühel spordialal taotlevad mitu liikmesklubi, siis valib nende seast korraldaja välja Valgamaa Spordiliidu juhatus. Korraldusõigust võib taotleda ka mitte Valgamaa spordiliidu liige, kuid ta peab tegutsema, spordiregistri andmetel, Valga maakonnas.
3.1. Valgamaa meistrivõistluste korraldamise taotlus tuleb esitada Valgamaa Spordiliidule hiljemalt 01.veebruar või hiljemalt üks kuu enne planeeritava võistluse toimumise kuupäeva.
3.2. Taotluses kajastatakse planeeritav võistluse toimumise aeg, koht ja eelarve ning taotlusele lisatakse võistluste juhend.
3.3. Meistrivõistlustel peab nähtaval kohal olema Valgamaa Spordiliidu reklaamtahvlid, bännerid. Parimate pildistamisel peab taustal olema spordiliidu sümboolika.

4. AUTASUSTAMINE
Valgamaa meistrivõistlustel autasustatakse iga vanuseklassi I,II ja III koha saavutanud sportlast vastava koha medali ja diplomiga. Võistkondlikel aladel antakse kolmele paremale võistkonnale vastava koha karikas ja võistkonna liikmetele medalid. Autasustamise reglementeerib vastava spordiala konkreetne juhend. Valgamaa Spordiliit kindlustab meistrivõistluste korraldajatele auhinnad medalite,diplomite ja karikate näol.

5. MAJANDAMINE
Valgamaa spordiliit katab võistluste korraldamisega seotud kulud võttes aluseks esitatud taotluse koos võistluste juhendi ja eelarvega. Korraldusõiguse saamise eelduseks on, et klubi on esitanud tähtaegselt kõik eelnevate võistluste protokollid, puuduvad võlgnevused Valgamaa spordiliidu ees, esitanud toetuste aruanded, esitanud õigeaegselt andmed spordiregistrisse ning klubil on kehtiv arengukava . Valgamaa meistrivõistlustel võib kehtestada osavõtumaksu, mis kinnitatakse koos alajuhendiga. Peale meistrivõistluste lõppu edastab korraldaja kolme päeva jooksul tulemuste protokolli Valgamaa Spordiliidule, kas e-mailile: valgamaasport@gmail.com või paberkandjal spordiliidu kontorisse.

6. ÜLDIST
Korraldaja on kohustatud tegema esikolmikust fotosid ja saatma need e-maili aadressile valgamaasport@gmail.com hiljemalt päev peale võistlust. Kõik üldjuhendis määratlemata küsimused lahendab meistrivõistluste läbiviija koos võistkondade esindajate või individuaalvõistlejatega tuginedes konkreetse ala võistlusjuhendile ja – määrustele. Iga võistleja vastutab ise oma tervisliku seisundi eest.

MTÜ VALGAMAA SPORDILIIT