Noorte Alpisari III etapp/ Valgamaa MV/ Eesti Noorte Meistrivõistlused Slaalomis

 

Võistlusteade/Notice of Race

 

1. Korraldav kogu: Nordiko Spordiklubi/MSK Väike Munamägi 1. Organising authority: Nordiko Sportclub/MSK Väike Munamägi
2. Aeg ja koht: 13.02.2016

Otepää, Väike-Munamägi

2. Time&date: 13.02.2016

Otepää, Väike-Munamägi

3. Võistlusala:  SL

3.1 U10, U12, U14 ja U16 võistlus on ühtlasi ka Eesti Noorte Meistrivõistlused slaalomis

3. Dicipline:  SL

3.1 Slalom race of the day is also accounted as Estonian National Youth Championship in slalom in U10, U12, U14 and U16.

4. Reeglid

Võistlus viiakse läbi vastavalt FIS-i mäesuusamäärusele, mis on kohandatud vastavalt tingimustele (nt rajapikkus).

 

4. Rules

The competition will be governed by the rules as defined by FIS and could be changed regarding the conditions (e.g length of track).

5. Osalejad

5.1 Alexela alpituuri võistlus on avatud järgmistele vanuseklassidele:

U10 (s. 2006 ja hiljem)

U12 (s. 2004-2005)

U14 (s. 2002-2003)

5.2 Valgamaa MV on avatud järgmistele vanuseklassidele:

U10 (s. 2006 ja hiljem)

U12 (s. 2004-2005)

U14 (s. 2002-2003)

U16 (s. 2000-2001)

Täiskasvanud (s. 1980-1999)

Veteranid (s. varem kui 1980)

5.3 Mäepilet tuleb osta pubi baariletist. 6 tunni pilet maksab võistlejatele:

Täiskasvanud 9 €

Lapsed kuni 12 a. 5 €

5. Entries

5.1 Alexela alpinetour competition is open to following groups:

U10 (born 2006 or later)

U12 (born 2004-2005)

U14 (born 2002-2003)

5.2 Valgama Championship is open to following groups:

U10 (born 2006 or later)

U12 (born 2004-2005)

U14 (born 2002-2003)

U16 (born 2000-2001)

Adults (born 1980-1999)

Veterans (born earlier or 1980)

5.3 Liftticket must be bought from the cafeteria. 6 hour ticket costs for competitor:

Adults 9 €

Children Under 12 yeas 5 €

6. Registreerimine

6.1 Oma osalussoovist tuleb teatada e-maili või telefoni teel ja osavõtutasu tuleb maksta enne 12.02.2016 kell 18.00.

e-mail: jan-erik.luik@gag.ee

telefon: +372 53 46 1998

6.2 Hilinenud osavõtuavaldused aktsepteeritakse tingimusel, et makstakse hilinenud osavõtutasu ning võistleja on sunnitud startima oma vanuseklassis viimasena.

 

6.3 Osavõtutasud:

U10, U12, U14- toimub 2 ühendatut võistlust.

  Osavõtutasu Hilinenud
osavõtutasu
Suusaliidu liikmesklubide sportlastele 3€*2

(võistlust)

6€*2

(2 võistlust)

Liikmesklubisse mittekuuluvale sportlasele 5€*2

(2 võistlust)

10€*2

(2 võistlust)

 

U16, Täiskasvanud, Veteranid

  Osavõtutasu Hilinenud
osavõtutasu
Suusaliidu liikmesklubide sportlastele 5€ 10€
Liikmesklubisse mittekuuluvale sportlasele 10€ 20€

 

6.4 Osavõtumaksu palume üle kanda Nordiko spordiklubi SEB arveldusarvele EE281010220018530015 (selgitus: võistleja nimi ja vanuseklass või klubi nimi juhul kui tasutakse terve klubi korraga) või tasuda hilinenud osavõtutasu 13.02.2016 enne 08.00 kohapeal sularahas.

6.5 Võimalus on registreerida ka ühe klubi sportlased korraga edastades MS Exceli fail osalejate nimekirjaga peakohtunikule. Näide:

Perek.nimi. Eesnimi Klass Sünniaasta
Mets Mari U14 2006
 

6. Registration

6.1 All competitors shall complete registration by e-mail or phone and the entry fee must be paid before 12.02.2016 at 18.00.

e-mail: jan-erik.luik@gag.ee

phone: +372 53 46 1998

6.2 Late entries will be accepted under payment of late entry fee and in condition that competitor will start in the end of his/her age group.

 

6.3 Entry fees:

U10, U12, U14- 2 connected competitions.

  Entry fee Late entry
fee
Member of Estonian Ski Fed       3€*2

(2 compet.)

6€*2

(2 compet.)

Nonmember of Estonian Ski Fed. 5€*2

(2 compet.)

10€*2

(2 compet.)

     

 

U16, Adults, Veterans

  Entry fee Late entry
fee
Member of Estonian Ski Fed       5€ 10€
Nonmember of Estonian Ski Fed. 10€ 20€

 

6.4 Entry fee shall be paid by bank transfer to Nordiko Spordiklubi account in SEB bank:

IBAN EE281010220018530015

SWIFT EEUHEE2X stating the name and age group or name of club (if paying all in once) in payment details, or a late entry fee in cash before 8:00AM 13.02.2016.

6.5 There is also an opportunity to registrate all members of one club in once forwarding a MS Excel fail to chief judge. Example:

Last name First name Group Birth year
Mets   Mari U14 2006
7. Ajakava

Laupäev, 13. veebruar

I võistlus (U10, U12)

08:00 Registreerimise lõpp

09:00-09:15 Rajavaatlus.

09:25 Esimese sõidu start

10:15 Teise sõidu start

ASAP autasustamine (U10, U12)

II võistlus (U14, U16)

11.00-11:15 Rajavaatlus

11:20 Esimese sõidu start

12:00-12:15 Teine rajavaatlus

12:20 Teise sõidu start

III võistlus (Täiskasvanud, Veteranid)

13:00-13:15 Rajavaatlus

13:20 Esimese sõidu start

14:00-14:15 Teine rajavatlus

14:20 Teise sõidu start

ASAP autasustamine (U14, U16, Täiskasvanud, Veteranid)

 

 

7.1 Treenerite ja võistlusametnike koosolek toimub 12.02.2015 kell 20.00 Väike-Munamäe kohvikus. Koosolekul jaotatakse ka võistlusnumbrid. Juhul kui võistleja esindajat pole kohal, saab numbri kätte võistluspäeva hommikul.

 

 

8. Punktiarvestus Alexela Alpituuri

8.1 Alpituuri sarja võistlustel kasutatakse

vähempunktisüsteemi alljärgnevalt:

1. koht 10 punkti

2. koht 8 punkti

3. koht 7 punkti jne.

8.2 1-4 võistlust tähendab ühte mahaviset1

ja 5-8 võistlust kahte mahaviset.

8.3 Plaanitud on 8 võistlust.

8.4 Kui kahel võistlejal sama punktide

summa, siis võidab see kellel rohkem

esikohti, kui need ka samad, siis loevad

teised kohad jne. Kui kõik kohad on samad,

siis loeb see, kes oli viimasel võistlusel

parem.

 

 

 

 

9. Auhinnad

Igas vanuseklassis TOP 3-le, antakse auhind.

Klassis U10, saab diplomi iga võistleja.

Kogu tuuri auhinnad jagatakse iga klassi TOP 3-le.

7. Schedule

I competition (U10, U12)

08:00 End of registration

09:00-09:15 Course inspection

09:25 Start of the first run

10:15 Start of the second run

ASAP prizegiving ceremony (U10, U12)

II competition (U14, U16)

11.00-11:15 Course inspection

11:20 Start of the first run

12:00-12:15 Second run course inspection

12:20 Start of the second run

III competition (Adults, Veterans)

13:00-13:15 Course inspection

13:20 Start of the first run

14:00-14:15 Second run course inspection

14:20 Start of the second run

ASAP Prizegiving ceremony (U14,U16, Adults, Veterans)

 

 

 

7.1 Meeting of coaches and officials will take place 12.02.2016 at 20.00 in Väike-Munamäe Cafe . Bib numbers will be provided at the meeting. If there is no representative of competitor, numbers will be given in the race day morning.

 

 

8. Format and scoring for Alexela Alpine tour

8.1 The low point scoring system is used as

follows:

1st place 10 points

2nd place 8 points

3rd place 7 points etc.

8.2 1-4 races means one discard1

and 5-8 races means 2 discards.

8.3 8 races are planned.

8.4 In case two racers have the same amount

of points, wins the one, who has more first

places, if both have the same amount, then

wins the one, who has more second places

etc. If all the results are same, then wins the

one who was better in the last competition.

 

9. Prizes

For TOP 3 in every class, there is a prize. For U10 every racer, gets a diploma.

Whole tour prizers are given to every class TOP 3.

10. Vastutus

Eesti Suusaliidu mäesuusatamise alakomitee jätab endale õiguse teha võistluste ajakavas muudatusi juhul kui selleks on mõjuvad põhjused. Korraldav kogu ei võta endale mingit vastutust võistluste eel, võistluse ajal ega pärast võistlust tekkinud materiaalse kahju või õnnetuste eest.

 

10. Liability

Estonian Ski Association alpine skiing sub-committee leaves itself an opportunity to make changes in schedule  for good reasons (e.g. weather). The organizing authority will not accept any liability for material damage or personal injury prior, during or after the race.

10. Kontakt

Peakohtunik: Jan-Erik Luik

jan-erik.luik@gag.ee

+372 53 46 1998

Rajameister: Nils Kroon

10. Contact

Chief judge: Jan-Erik Luik

jan-erik.luik@gag.ee

+372 53 46 1998

Course setter: Nils Kroon