Valgamaa lahtised meistrivõistlused slaalomis

 

Valgamaa koolinoorte ja täiskasvanute 2022. a lahtised meistrivõistlused slaalomis

 

1. Korraldav kogu: Valgamaa Spordiliit,

Mäesuusaklubi Väike Munamägi,

Väike-Munamäe suusakeskus

1.Organising authority: Valgamaa Spordiliit,

Mäesuusaklubi Väike Munamägi,

Väike-Munamäe suusakeskus

2. Aeg ja koht: 02.04.2022

Väike-Munamäe suusakeskus

 

2. Time&date: 02.04.2022

Väike-Munamäe suusakeskus

3. Võistlusalad:

SL (Slaalom)

 

3. Diciplines:

SL (Slaalom)

4. Reeglid

Võistlus viiakse läbi vastavalt FIS-i mäesuusamäärusele, mis on kohandatud vastavalt tingimustele (nt rajapikkus).

4.1 Nõutav varustus

●       Kiiver+seljakaitse

(Kiivri soovitatav standard 1077A või ASTM 2040)

 

4. Rules

The competition will be governed by the rules as defined by FIS and could be changed regarding the conditions (e.g length of track).

4.1 Required equipment:

●       Helmet + back protection

(Helmets recommended standar 1077A or ASTM 2040)

5. Osalejad

5.1 Võistlus on avatud järgmistele vanuseklassidele eraldi naised, mehed:

U8   (s. 2014 ja hiljem)

U10 (s. 2012-2013)

U12 (s. 2010-2011)

U14 (s. 2008-2009)

U16 (s. 2006-2007)

Juuniorid (s. 2001-2005)

Täiskasvanud (s. 1988.-2000.a.)

Masters (s. 1987.a. ja varem)

 

 

5. Entries

5.1 The competition is open to following groups separately women and men:

U8   (born 2014 or later)

U10 (born 2012-2013)

U12 (born 2010-2011)

U14 (born 2008-2009)

U16 (born 2006-2007)

Juniors (s. 2001-2005)

Adults (s. 1988.-2000.)

Masters (s. 1987.a. ja varem)

 

 

6. Registreerimine

6.1 Osavõtutasud:

  Osavõtutasu Hilinenud
osavõtutasu
U8-U16 7€ 15 €
Teised klassid 10  € 15 €

 

6.2 Registreerimiseks tuleb täita elektrooniline registreerimisvorm:

Registreerimisvorm

 

Varajane registreerimine lõpeb 31.03.2022 kell 23:00.

Registreerunute nimekiri:

Nimekiri

Vabatahtlikuks abiliseks registreerimine:

Vabatahtlikuks registreerimisvorm

 

6.3 Kogu klubi korraga registreerimiseks lae alla ja täida Exceli näidistabel.

Seejärel saada täidetud tabel e-mailile: Jan@nommelumepark.ee

 

6.4 Hilinenud osavõtuavaldused aktsepteeritakse tingimusel, et makstakse hilinenud osavõtutasu ning võistleja on sunnitud startima oma vanuseklassis viimasena. Hilinenud registreerimine lõppeb treenerite koosoleku algusega.

 

6.5 Mäepiletid- kehtivad kevadised hinnad, pileti saab soetada uue kohviku alt piletikassast.

Piletit ei pea soetama alla 7a laps ja hooajapiletit omavad sportlased ja treenerid.

 

7.6 Osavõtumaksu palume üle kanda Mäesuusaklubi Väike-Munamägi LHV a/a EE267700771006201488 (selgitus: võistleja nimi ja vanuseklass või klubi nimi ja sportlaste arv juhul kui tasutakse terve klubi korraga)

6. Registration

6.1 Entry fees:

  Entry fee Late entry
fee
U8-U16 7 € 15 €
Other classes 10 € 15 €

 

6.2 For registration an online form must be filled out:

Registration form

 

Early registration ends 31.03.2022 at 23:00.

 

List of registrations:

List

 

 

 

6.3 For registering the whole club at once please download and fill out an Excel example table

After that send it to : Jan@nommelumepark.ee

 

6.4 Late entries will be accepted under payment of late entry fee and in condition that competitor will start in the end of his/her age group. Late entry will end with the start of team captains meeting.

 

 

6.5  Ski pass prices: for racers- spring ski pass prices. Passes can be bought under the new cafe from ticket office.

There is no need to buy ticket for children under 7 years and seasonal pass holders.

 

 

6.6 Entry fee shall be paid by bank transfer to Lumeakadeemia bank account in LHV bank: IBAN EE277700771007187378 SWIFT: LHVBEE22 stating the name and age group or name of club (if paying all in once) in payment detail

7. Ajakava (Täpne ajakava 01.04 kell 18:00)

 

Laupäev, 02. märts 2022

 

09:30-09:45 TCM Vanas Kohvikus

10:00 Lift avatakse

10:30-10:50 Rajavaatlus

10:52 Avalaskuja

10:55 I võistleja start

 

7.1 Treenerite ja võistlusametnike koosolek toimub 02.04.2022 09:30-09:45. Kogunemine 09:25 vanas Munaka Kohvikus.

Igast Eesti klubist PEAB esindaja kohal olema. Seal jagatakse numbrid ja mäepiletid.

 

7. Schedule (Exact Schedule will be given out at 01.04 18:00 pm.)

 

Saturday, March 2nd 2022

 

09:30-09:45 TCM Old Munamäe Cafe

10:00 Lifts are opened

10:30-09:50 Course inspection

10:52 Forerunner

10:55 I competitor start

 

7.1 Meeting for coaches and officials will take place 02.04.2022 09:30-09:45 at the old Munamäe ski resort cafe.

It would be perfect if there would be at least 1  representative from each club at TCM.

We will draw and give out numbers, tickets, talk through the day.

8. Auhinnad

Autasustatakse iga vanuseklassi kolme

parimat. Valgamaa mv. medali ja auhinnaga.

 

8. Prizes

For TOP 3 in every class.

9. Vastutus

Mäesuusaklubi Väike Munamägi jätab endale õiguse teha võistluste ajakavas muudatusi juhul kui selleks on mõjuvad põhjused. Korraldav kogu ei võta endale mingit vastutust võistluste eel, võistluse ajal ega pärast võistlust tekkinud materiaalse kahju või õnnetuste eest

9. Liability

Ski Club Mäesuusaklubi Väike Munamägi leaves itself an opportunity to make changes in schedule  for good reasons (e.g. weather). The organizing authority will not accept any liability for material damage or personal injury prior, during or after the race.

10. Kontakt

Peakohtunik: Jan-Erik Luik

jan@nommelumepark.ee

+372 53 46 1998

Peakorraldaja: Peeter Siim

siimpeeter@gmail.com

+372 513 4877

11. Contact

Chief judge: Jan-Erik Luik

jan@nommelumepark.ee

+372 53 46 1998

Race director: Peeter Siim

siimpeeter@gmail.com

+372 513 4877